57966X – მილის საღუნი (რკინის) 2″

4,000.00

მილის საღუნი 1/4-5/16-3/8″

135.00

მილის საღუნის სითხე 150ml

45.00

მილის საღუნი 18 მმ, R=75m.

550.00

მილის საღუნი – 24132

990.00

მილის საღუნი 16 მმ (5/8″) – 25136

500.00

მილის საღუნი 22მმ

750.00

მილის მოსაღუნი 6-8-10მმ

55.00

მილის საღუნი 18მმ

450.00

მილის საღუნი 16 მმ (5/8″)

350.00

მილის საღუნი – 24010

650.00